Margarita $26

Mozzarella & Parmesan cheese, fresh tomato, fresh mozzarella, roasted garlic & pesto